ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST MUNCITOR CALIFICAT I – sudor/electromecanic

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare

Clubul Sportiv Municipal Danubiu Tulcea organizează în data de 07.09.2021, la sediul institutiei din Tulcea, Str. Viitorului, nr. 6, concurs pentru ocuparea unui post contractual cu studii medii vacant de MUNCITOR CALIFICAT I  din cadrul Compartimentului Achizitii publice, investitii, patrimoniu, administrativ, secretariat si Relatii publice.

 Condiţii de participare:

 • are cetăţenia română şi cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • are  studii medii;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • sa detina una sau mai multe din urmatoarele calificari: sudor, mecanica, electricitate, instalatii sanitare, lacatuserie. Sa aiba abilitati minime din fiecare domeniu. Constituie avantaj si alte calificari.

Concursul se organizează în două etape, după cum urmează:

 1. În data de 07.09.2021, ora 09,00 la sediul institutiei – proba scrisa, care constă într-o lucrare conform bibliografiei prezentată mai jos;
  II. În data de 08.09.2021 între orele 09,00 – 10,00 interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisa.

Calendarul de desfasurare a concursului:

 • Depunerea dosarelor pana la data de 31.08.2021
 • Selectia dosarelor se va desfasura pana in data de 01.09.2021
 • Proba scrisa se desfasoara in data de 07.09.2021, orele 09,00
 • Interviul in data de 08.09.2021, orele 09,00
 • Rezultatul selectiei dosarelor, rezultatele probei scrise, rezultatele interviului precum si rezultatele finale, se afiseaza in termen de o zi de la data selectiei, a probei scrise, a interviului si dupa finalizarea concursului;
 • Contestatiile la rezultatul selectarii dosarelor, la rezultatele probei scrise, la rezultatele interviului si a raportului final, se depun in termen de o zi de la afisarea rezultatelor;
 • Rezultatul contestatiilor la selectarea dosarelor, la proba scrisa, la interviu se afiseaza in termen de o zi de la depunerea contestatiilor.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 17.08 – 31.08.2021  ora 16,00  la  sediul său din Tulcea, str.Viitorului, nr.6 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 2. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 3. d) carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 4. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 5. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior deularii concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. g) curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul institutiei – telefon 0240/537506.

DATA: 17.08.2021

 

 

Bibliografia si tematica

de concurs pentru postul de muncitor calificat I din cadrul

C.S.M. Danubiu Tulcea

 

Bibliografia:

 

 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicat
 • Legea nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor;
 • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca
 • Agenda sudorului – Editura tehnica – Bucuresti – 1984
 • Manual Mecanica pentru scoli tehnice de maistri – M Atanasiu – Editura Didactica si pedagogica – Bucuresti 1969
 • Manuale de fizica – invatamant gimnazial – electricitate

 

Tematica:

 

 • Contractul individual de munca
 • Timpul de munca si timpul de odihna
 • Obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca
 • Contraventii in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 • Obligatiile salariatului privind apararea impotriva incendiilor
 • Notiuni generale – procesul de sudare
 • Echipamente – echipamente pentru sudare si taiere cu arc electric
 • Definitiile, ipotezele fundamentale si principiile mecanicii
 • Electricitate – curentul electric
Skip to content