ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST ANTRENOR VOLEI

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare

Clubul Sportiv Municipal Danubiu Tulcea organizează în data de 20.05.2021, la sediul institutiei din Tulcea, Str. Viitorului, nr. 6, concurs pentru ocuparea unui post contractual cu studii superioare temporar vacant de ANTRENOR din cadrul Compartimentului Sport, sectia VOLEI.

Condiţii de participare:

 • are cetăţenia română şi cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • are  studii superioare;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • detine carnet de antrenor vizat pe anul in curs si sau certificat de clasificare profesionala eliberat de Centrul National de Formare a Antrenorilor, specializarea volei

Concursul se organizează în două etape, după cum urmează:

 1. În data de 20 mai 2021, ora 09,00 la sediul institutiei – proba scrisa, care constă într-o lucrare conform bibliografiei prezentată mai jos;
  II. În data de 21 mai 2021 între orele 09,00 – 11,00 interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisa.

Calendarul de desfasurare a concursului:

 • Depunerea dosarelor pana la data de 05.05.2021
 • Selectia dosarelor se va desfasura pana in data de 05.2021
 • Proba scrisa se desfasoara in data de 20.05.2021, orele 09,00
 • Interviul in data de 21.05.2021, orele 09,00
 • Rezultatul selectiei dosarelor, rezultatele probei scrise, rezultatele interviului precum si rezultatele finale, se afiseaza in termen de o zi de la data selectiei, a probei scrise, a interviului si dupa finalizarea concursului;
 • Contestatiile la rezultatul selectarii dosarelor, la rezultatele probei scrise, la rezultatele interviului si a raportului final, se depun in termen de o zi de la afisarea rezultatelor;
 • Rezultatul contestatiilor la selectarea dosarelor, la proba scrisa, la interviu se afiseaza in termen de o zi de la depunerea contestatiilor.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 27.04 – 05.05.2021  ora 16,00  la  sediul său din Tulcea, str.Viitorului, nr.6 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 2. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 3. d) carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 4. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 5. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior deularii concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. g) curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane – telefon 0743007810.

DATA: 27.04.2021

Bibliografia si tematica

de concurs pentru postul de antrenor volei din cadrul C.S.M. Danubiu Tulcea

Bibliografie:

 • Teoria si metodica Educatiei Fizice si Sportului – Carstea Ghe. – editura Anda Bucuresti 2000;
 • Pregatirea echipelor de performanta – Predescu T., Ghitulescu G. – editura Semne, Bucuresti 2002;
 • Volei, indrumar metodic – Stroie St. si colaboratorii – editura Omnia – Bucuresti 1996;
 • Teoria si metodica Educatiei Fizice si Sportului – Dragnea A. – editura Fest Bucuresti 2002;
 • Teoria activitatilor motrice – Dragnea A., Bota A. – editura Didactica si Pedagogica Bucuresti 1999;
 • Teoria Sportului – Dragnea A., Teodorescu S. – editura Fest Bucuresti 2002;
 • Antrenamentul sportiv modern – Nicu Alexe – editura Editis Bucuresti 1993;

Tematica:

 • Elaborarea documentelor de planificare in antrenamentul sportiv;
 • Modalitati de respectare a principiilor antrenamentul sportiv in predarea disciplinei sportive volei;
 • Metodica dirijarii efortului in lectia de antrenament sportiv;
 • Metode, mijloace si formatii de organizare a exersarii pentru invatarea, consolidarea si perfectionarea procedeelor specifice disciplinei sportive volei.
Skip to content